KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - Kontrola i analiza wydatków w Fundacji Zbieramy Razem
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku, w tym na prowadzenie promocji w rozumieniu ustawy były głównymi zagadnieniami kontroli w Fundacji Zbieramy Razem. Lustracje przeprowadziły służby wojewody pomorskiego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Była to pierwsza kontrola w Fundacji Zbieramy Razem, przeprowadzona przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola trwała cztery dni i zakończyła się dla fundacji oceną pozytywną. Kontrole przeprowadzono w oparciu o dowody źródłowe stanowiące podstawę wpłat na rachunek bankowy oraz wypłat w konfrontacji z zapisami w ewidencji księgowej i wyciągami bankowymi.

Kontrolerzy ustalili, że wpływy z tytułu 1 procenta stanowiły niespełna 28 procent ogółu dochodów osiągniętych przez fundację w 2018 roku i wyniosły 278.620 zł. Tymczasem łączna kwota przychodów (wraz z darowiznami od osób prawnych i fizycznych, kwest i zbiórek publicznych) osiągnęła w 2018 roku 1.003.610 zł.

Analizie i weryfikacji poddano wszystkie koszty działalności fundacji poniesione ze środków z 1 procenta z 2018 roku w okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku. Ustalono, że w tym okresie poniesiono koszty na rzecz 65 podopiecznych w wysokości 86.594 zł. Dotyczyły one refundacji zajęć rehabilitacyjnych, zakupu i serwisu sprzętu do rehabilitacji, zakupu leków, refundacji terapii sensorycznych, sfinansowania opieki medycznej dla unieruchomionych podopiecznych, pomocy socjalnej na zakup odzieży, zakupu dwóch ramp dojazdowych, baterii do aparatu słuchowego i zakupu zestawu infuzyjnego. Stan środków pochodzących z 1 procenta podatku z 2018 roku pozostałych na rachunku bankowym wyniósł 192 tys. zł. Pieniądze nadal są przeznaczane na realizację zadań statutowych związanych z bieżącymi potrzebami podopiecznych Fundacji Zbieramy Razem.

Kontrolerzy ustalili, że fundacja nie poniosła w okresie objętym kontrolą żadnych kosztów promocyjnych związanych z pozyskiwaniem środków z 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. Kontrolujący nie stwierdzili ponoszenia kosztów niezwiązanych z działalnością statutową, w tym z działalnością pożytku publicznego.

Tymczasem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, w tym wojewody pomorskiego, na temat realizacji zadań kontrolnych w organizacjach pożytku publicznego powierzonych wojewodom w latach 2018 – 2019.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Nadzoru i Kontroli Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego (DOB). Spotkaniu przewodniczył minister Adam Lipiński, wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. W spotkaniu wzięli udział Agnieszka Rymsza dyrektor DOB, Krzysztof Motyk, zastępca dyrektora DOB, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i pracownicy urzędów wojewódzkich, w tym z dyrektorami wydziałów właściwych w zakresie kontroli organizacji pożytku publicznego, oraz pracownicy DOB. Spotkanie miało na celu koordynację zadań nadzorczych i kontrolnych w odniesieniu do występujących w działalności organizacji pożytku publicznego nieprawidłowości i uchybień.

Fundacja Zbieramy Razem otrzymała ocenę pozytywną i – jak zaznaczyli kontrolujący – może być przykładem dla innych organizacji pożytku publicznego. Cieszymy się z tej oceny, bo utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robimy, wykonujemy dobrze.

Fot. pożytek.gov.pl

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera