+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

- Jak przekazać 1 procent na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W przygotowanym przez urząd skarbowy PIT podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1 proc. swojego podatku w 2017 roku  (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1 proc. podatku należnego.

-  Czy w usłudze Twój e-PIT będzie przepisany taki sam cel szczegółowy, jaki podatnik wskazał podczas przekazywania 1 proc. w zeznaniu za rok ubiegły (np. konkretny podopieczny fundacji)?

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. Oczywiście można łatwo zmienić dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

- Co jeśli podatnik chce zmienić OPP?

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku. Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany. Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

- Co z 1 proc. na OPP osób, które nie sprawdziły/skorygowały deklaracji, a organizacja, na którą przekazały 1 proc. rok wcześniej, przestała istnieć/straciła status OPP?

Jeżeli OPP nie ma już w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1 proc. podatku należnego (link otwiera nowe okno w innym serwisie), to w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT nie zostanie wykazany żaden nr KRS OPP. W tym wypadku podatnik może wpisać nr KRS innej OPP albo pozostawić to pole puste – wtedy środki nie zostaną przekazane do żadnej organizacji.

- Co w sytuacji jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, bo np. dziecko, na które chcieli przekazać 1%, jest już podopiecznym innej organizacji?

W takiej sytuacji środki z 1 proc. podatku zostaną przekazane na konto OPP wskazanej w PIT. Podatnik może sprawdzić i poprawić dane w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT, np. zmienić cel szczegółowy na cel aktualnie wskazywany przez OPP. Cel szczegółowy nie będzie weryfikowany – Wykaz OPP, które mają prawo do otrzymania 1 proc. podatku należnego (link otwiera nowe okno w innym serwisie) nie zawiera informacji o celach szczegółowych. Jeżeli OPP znajduje się w wykazie, to otrzyma środki z 1 proc. podatku należnego, bez względu na to czy cel szczegółowy jest aktualny czy też nie.

- W tym roku chcę po raz pierwszy rozliczyć się wspólnie z mężem. Która OPP zostanie wskazana we wspólnym zeznaniu w usłudze Twój e-PIT?

We wspólnym zeznaniu małżonków zostanie wskazana ta organizacja, którą wskazała Pani, jeżeli to Pani – w zeznaniu przygotowanym przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT – występuje jako podatnik.

- Co jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chce przekazać 1 proc. wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę Portalu Podatkowego i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. Informacje o przekazaniu 1 proc. podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego". Opcja dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

- Co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób będą mogły sprawdzić/skorygować deklarację np. w zakresie OPP?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

- Co emerytami i rencistami, którzy zamierzają skorzystać z możliwości wskazania OPP w PIT-OP (czyli z osobami rozliczanymi przez organy rentowe)?

PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą wskazywać OPP bez potrzeby wypełniania całego zeznania PIT, będzie funkcjonować tak samo jak w ubiegłych latach. Oznacza to, że osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej – wysyłka np. pocztą). Czas na przekazanie PIT-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2019 r.

- Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1 proc. podatku zaznaczamy co roku podczas wypełniania 1% w PIT

Jeżeli podatnik zaznaczył już w latach poprzednich tę zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie w rozliczeniu za rok bieżący.

- Czy kwota 1 proc. podatku z ubiegłego roku będzie przepisana do zeznania za rok bieżący?

Nie, kwota 1 proc. podatku jest wyliczana na podstawie bieżącego rozliczenia zeznania podatkowego.

Roczne PITy za 2018 wypełni skarbówka, jeśli przekazałeś nam1  procent w 2017 roku, nic nie musisz zmieniać

Wypełnione roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok przygotują za nas urzędnicy skarbowi bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Jeśli w zeznaniu podatkowym za 2017 rok 1 procent podatku przekazaliście Państwo na Fundację Zbieramy Razem wpisując KRS 0000518797, to fiskus automatycznie przekaże pieniądze naszej organizacji pożytku publicznego także za 2018 rok. Jeśli nie zgadzacie się, chcecie zmienić organizację, na akceptację, poprawki lub odrzucenie wypełnionego przez fiskusa nowego zeznania będziemy mieli czas od 15 lutego do 30 kwietnia.

To zdecydowanie ogromny postęp na linii podatnik – fiskus. Za niezłożenie w wymaganym terminie zeznania podatkowego groziły kary. Teraz fiskus wszystko zrobić za nas, a dzięki temu od rozliczeń dochodów za 2018 roku nie będziemy musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych - zostaną one sporządzone przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i udostępnione podatnikom na Portalu Podatkowym za pomocą usługi Twój e-PIT.

W takim zeznaniu będziemy mogli wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Dodatkowo zeznania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej otrzymają szybszy zwrot nadpłaty - maksymalnie w terminie 45 dni od złożenia. Zalogowanie do profilu Twój e-PIT nastąpi przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z deklaracji za rok poprzedni).

Każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z zeznania podatkowego przygotowanego przez urzędników skarbowych, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Fiskus wypełni PIT na podstawie informacji otrzymanych od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczyć będzie podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można: zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić - wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków związanych z użytkowaniem internetu, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Zeznania podatkowe będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku rozliczeń za 2018 rok zeznania będą dostępne dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38. Od rozliczeń za 2019 rok zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

W przypadku posiadania przez KAS danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu) otrzyma on wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym. Aplikacja, w której zostaną udostępnione zeznania podatkowe, będzie zapewniać nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

Ważne jest, że jeśli w zeznaniu na 2017 roku obdarowaliście Państwo swoim 1 procentem od dochodu naszą organizację, to w zeznaniu wypełnionym przez fiskusa za 2018 rok automatycznie także za 2018 rok Wasz 1 procent trafi do nas, a tym samym do naszych podopiecznych. Ci z Państwa, którzy dotąd wspierali inne organizacje, a pragną to zmienić tak, żeby Wasz 1 procent został przekazany Fundacji Zbieramy Razem w Gdańsku muszą wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego. Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany. Wtedy powinniście wpisać nasz KRS 0000518797. Usługa Twój e-PIT będzie dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.

Liczmy, że tak, jak dotąd widząc to, co robimy i wspierając nas, nadal będziecie Państwo blisko nas i spraw, którymi się zajmujemy. Wasz 1 procent jest tu na wagę złota, nawet jeśli jest to niewielka kwota.

 

 

Chcesz złożyć Twój e-PIT? Zobacz, jakie to proste

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT
 2. Uwierzytelnij się
  • Wpisz swoje dane:
   • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia) 
   • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
   • kwotę przychodu z jednej z informacji
   • od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018
  • lub użyj profilu zaufanego
 3. Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:
  • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
  • jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
   — wspólne z małżonkiem 
   — jako osoba samotnie wychowująca dzieci
  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku
  • zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
  • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
  • odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
  • nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone
 4. Zaakceptuj i wyślij zeznanie
 5. Teraz możesz pobrać UPO

 

Marzec i kwiecień, jak twierdzą eksperci z Ministerstwa Finansów, to miesiące, w których najwięcej podatników rozlicza się z fiskusem ze swoich rocznych dochodów. To czas nadziei dla tych, którzy wyciągają do Was dłoń o przekazanie swojego 1 procenta. Nadziei dla podopiecznych Fundacji Zbieramy Razem. Tak, teraz też w ich imieniu, wyciągamy do Państwa dłoń i prosimy o wskazanie naszej fundacji.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera