Wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji

oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych

 1. Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje dotyczące mojej sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej i życiowej przedstawione Fundacji Zbieramy Razem są prawdziwe.
 2. Jednocześnie zapewniam, że nie zataiłem żadnych informacji, które miałyby wpływ na decyzję Zarządu Fundacji.
 3. Jestem świadomy konsekwencji prawnych grożących mi w przypadku zatajenia informacji, wyłudzenia pomocy, sfałszowania lub wprowadzenia w błąd przedstawiciela Fundacji.
 4. Niniejszym wyrażam zgodę na weryfikację wszystkich informacji dostarczonych przeze mnie Fundacji Zbieramy Razem
 5. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów weryfikacji informacji niezbędnych do uzyskania pomocy społecznej od Fundacji Zbieramy Razem
 6. W związku z prośbą o wsparcie skierowaną przeze mnie do Fundacji Zbieramy Razem w Gdyni, niniejszym upoważniam Fundację Zbieramy Razem do uzyskania w moim imieniu z Ośrodka Pomocy Społecznej, informacji na temat mojej sytuacji materialno-bytowej na potrzeby rozpoznania wyżej opisanej prośby. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych do realizacji powyższych celów. 


INFORMACJA

Zgodnie z art.24 ust.1. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) Fundacja informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni ;81-383 Gdynia, ul. Żołnierzy I Armii WP 13/107-108 KRS: 0000518797
 2. Pani /Pana dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie do celu przyznania pomocy społecznej zgodnie z :
  • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
  • Statutem organizacji pożytku publicznego, w którym zawarty jest ustawowy zakres zadań sfery pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z późn.zm.).
  • Ustawą z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz.U. 1993 nr 137, poz.926 z p.zm.)
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich ich przetwarzania.