KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - KRS 0000 518 797 | przekaż 1% podatku | Fundacja Pomocy Dzieciom
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Zarząd Fundacji Zbieramy Razem

Zarząd Fundacji Zbieramy Razem kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy: kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizacja celów statutowych, sporządzanie planów pracy i budżetu, zarządzanie majątkiem Fundacji, reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu, wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.

Zarząd Fundacji, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Avatar 2

Prezes
Zarządu Fundacji
tel. 507 090 939

Piotr Barszczewski

Avatar 2

Wiceprezes
Zarządu Fundacji
tel. 531 639 499

Paulina Siąkała

Avatar 2

Sekretarz
Zarządu Fundacji
tel. 509 667 598

Irena Ewa Barszczewska

Avatar 2

Członek Zarządu Fundacji
Rzecznik Fundacji
tel. 531 661 148

Tadeusz Gruchalla

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera