KRS 0000518797 Fundacja Pomocy Dzieciom - 1 % podatku na leczenie podopiecznych
 +48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
KRS 0000 518 797 |   Bip

Co możemy zrefundować

 

Wykaz wydatków w ramach pomocy społecznych  świadczonych przez Fundację Zbieramy Razem

I

Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, zalicza się koszty związane z:

 1. pobytami na turnusach rehabilitacyjnych, wyjazdach zdrowotnych;
 2. rehabilitacją ruchową, zajęciami usprawniającymi, zabiegami leczniczymi, terapią psychologiczną, psychoonkologiczną i psychoterapią, terapią logopedyczną, neurologopedyczną, innymi terapiami stymulującymi rozwój Podopiecznego;
 3. lekarstwami przyjmowanymi na stałe i doraźnie, szczepionkami, suplementami diety;
 4. okularami, protezami;
 5. operacjami, pobytami w szpitalach (także dla osób towarzyszącej), wizytami u specjalistów, usługi stomatologiczne wymagające specjalistycznych zabiegów;
 6. sprzętem rehabilitacyjnym, medycznym, ortopedycznym;
 7. środkami: higienicznymi, pielęgnacyjnymi, a w niezbędnym zakresie także środkami czystości;
 8. transportem Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbędne potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty-pieczęć na odwrocie faktur (rachunków) biletów przejazdowych, albo dowodu księgowego lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, którego dotyczą transport Podopiecznego);
 9. obuwiem: ortopedycznym, profilaktycznym;
 10. likwidacją barier architektonicznych, zakupem ramp podjazdowych, schodołazów, podnośników, szyn podjazdowych, wind, jeżeli część kosztów pokrywa  PCPR,PERON,MOPS lub zalecone zostały przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego(niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
 11. zakupem sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PERON, MOPS lub zostały zalecone przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.; lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
 12. sprzętem sportowym typu bieżnia, rower, trampolina itp. zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego(niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
 13. zakupem zwierząt do terapii, a także ich utrzymaniem i szkoleniami, zaleconym przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.; lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
 14. specjalistycznymi dietami (np. bezglutenowa, bezmleczna);
 15. pomocami dydaktycznymi, edukacją Podopiecznego (w tym opłatami za przedszkole, studia, kursy podnoszące kwalifikacje Podopiecznego);
 16. usługami opiekuńczymi,

II

 1. Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów poprawy warunków socjalno-bytowych Podopiecznego lub Beneficjenta fundacji, zalicza się koszty związane z poprawą bytu materialnego zdrowia i higieny Podopiecznego o ile związane są z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. DZ. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)
 2. Zgodnie z w/w ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby
  i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomocy społecznej udziela się osobą i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, (…) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; lub ciężkiej bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (…)
 3. Wydatki wskazane w pkt 1, których kwota przekracza jednorazowo 500,00 zł, należy zgłaszać
  w formie pisemnego podania o refundację, w celu uzyskania akceptacji Zarządu Fundacji Zbieramy Razem na całościowy bądź częściowy zwrot kosztów. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zarządu Fundacji, można przesyłać odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszonego wydatku.

Obserwuj Nas w Mediach Społecznościowych

Wesprzyj Nas Darowizną

Zapisz się do newslettera